വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ

ഗണിതം

[aioseo_breadcrumbs]
ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ‘പഠന സഹായി’

ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ‘പഠന സഹായി’

Download തിരുവനന്തപുരം: അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ വാർത്തയുടെ പഠന സഹായി ലഭ്യമാകും. ഓരോ ആഴ്ചയിലെയും പാഠഭാഗങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതത് ശനി, ഞായർ ദിനങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വാർത്തയുടെ STUDY TIPS ലൂടെ...

read more
ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ‘പഠന സഹായി’

ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ 'പഠന സഹായി'

Download തിരുവനന്തപുരം: അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ വാർത്തയുടെ പഠന സഹായി ലഭ്യമാകും. ഓരോ ആഴ്ചയിലെയും പാഠഭാഗങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതത് ശനി, ഞായർ ദിനങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വാർത്തയുടെ STUDY TIPS ലൂടെ...

read more
ഗണിതം ലളിതം

ഗണിതം ലളിതം

എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ നാളെ മുതൽ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗണിത പരീക്ഷ ലളിതമാക്കാൻ സ്കൂൾ വാർത്തയുടെ "ഗണിതം ലളിതം"...

read more

Common Forms

Useful Links

Common Forms