വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ
Published on : September 23 - 2020 | 5:39 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രീ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാന ശിശുവികസന വകുപ്പ് 4 ലക്ഷം കളർ പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന 2 മുതൽ 6 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലന തീം പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്.
സി-ഡിറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന കിളിക്കൊഞ്ചൽ പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തീം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലെ അങ്കണവാടികൾ മുഖേന പോസ്റ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ടെലിവിഷൻ, മൊബൈൽ ഫോൺ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ വീടുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി പോസ്റ്ററുകൾ എത്തിക്കും. തുടർന്നുള്ള ജില്ലകളിലും പോസ്റ്ററുകൾ അച്ചടിച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

0 Comments

Related News

Common Forms

Common Forms

Related News