വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ
Published on : September 14 - 2021 | 5:18 pm


തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാല 2019 ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മേഴ്സി ചാൻസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2021 സെപ്റ്റംബർ 27. വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ടൈംടേബിൾ
കേരളസർവകലാശാല ഒന്നും രണ്ടും വർഷ പഞ്ചവത്സര എൽ.എൽ.ബി (മേഴ്സിചാൻസ് -1998 സ്കീം – 2001 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷകൾ യഥാക്രമം 2021 സെപ്റ്റംബർ 20,
ഒക്ടോബർ 11 തീയതികളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ
ലഭ്യമാണ്

പ്രാക്ടിക്കൽ
കേരളസർവകലാശാല അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ (2015 സ്കീം റെഗുലർ ആൻഡ് സപ്ലിമെന്ററി) പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ 2021 സെപ്റ്റംബർ 15, 16, 17 തീയതികളിൽ നടത്തുന്നതാണ്. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

കേരളസർവകലാശാല 2021 ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ കരിയർ റിലേറ്റഡ് സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ബി.സി.എ ഡിഗ്രി കോഴ്സിന്റെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ
സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ അതത് കോളജുകളിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ.

0 Comments

Related News

Common Forms

Common Forms

Related News