പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ്; അപേക്ഷാതിയതി ജനുവരി 20 വരെ നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം : ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ്, ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് എന്നിവക്ക് (ഫ്രഷ്/റിന്യൂവൽ)അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തിയതി ഈമാസം 20 വരെ നീട്ടി. www.scholarships.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നാഷണൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ മുഖേന ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.collegiateedu.kerala.gov.in, www.dcescholarship.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക. ഫോൺ:0471-2306580, 9446780308, 9446096580.

Share this post

scroll to top