കെ–റെയിലിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം: അപേക്ഷ 16വരെ

Nov 10, 2023 at 12:25 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന കെ–റെയിൽ പദ്ധതിയിലേക്ക് (കേരള റെയിൽ ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്) ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. ആകെ ഒരൊഴിവാണ് ഉള്ളത്. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് നിയമനം. 25,400 രൂപ മുതൽ 68,450 രൂപവരെയാണ് ശമ്പളം. സിഎ ഇന്റർ ആണ് യോഗ്യത. കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ്, ടാക്സേഷൻ എന്നിവയിൽ 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 35 വയസ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://keralarail.com സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ 16 ആണ്.

Follow us on

Related News