പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റം: പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട്

Sep 18, 2023 at 7:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം: നിപ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വീണ്ടും മാറ്റം. കേരള മിനറൽ ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിൽ ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 13/2022), അച്ചടി വകുപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രേഡ് 2 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 7 18/2022 ) തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 19ന് രാവിലെ 9 മുതൽ 11 .30 വരെയും 11 .15 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 .45 വരെയും നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകളാണ് പി എസ് സി മാറ്റിവച്ചത് പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.


വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ( കാറ്റഗറി നമ്പർ 7/2022) കേരള പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ലക്‌ചറർ ( മലയാളം ,ഹിന്ദി, തമിഴ്) ( കാറ്റഗറി നമ്പർ 349/2022, 356/2022 ) ലക്ചറർ (ഉറുദു, കന്നട ) കാറ്റഗറി നമ്പർ 361/2022 , 363/2022 ) തസ്തികകളിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 20 നും കെടിഡിസിയിൽ ബോട്ട് ഡ്രൈവർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 160 / 2022, 175/2022 ) എൻ സി എ ( ഈഴവ, തീയ്യ , ബില്ലവ ), വനംവകുപ്പിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 447/2022 ) .


കേരള പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (ഡയറ്റ് ) ലക്ചറർ (ഇംഗ്ലീഷ് ,സംസ്കൃതം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 351/ 2022, 352/2022 , 359/2022, 360/2022 ) തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 21നു നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകളും മാറ്റി.പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നിപ്പ സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന വകുപ്പുതല പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട് പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ജില്ലകളിലെ വകുപ്പുതല പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

Follow us on

Related News