പോസ്റ്റ് മെട്രിക് കോഴ്സുകൾ: ഒഇസി, ഒബിസി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നു മുൻകൂർ ഫീസ് പാടില്ല

Nov 11, 2022 at 4:10 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Lk83gpIkiuH9LHvkPOO7B8

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന ഒഇസി, ഒബിസി(എച്ച്) വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും മുൻകൂർ ഫീസ് വാങ്ങുന്നത് വിലക്കി പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഉത്തരവിറക്കി. മുൻകൂർ ഫീസ് വാങ്ങുകയോ സമ്മർദ്ദം ചെലത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപന അധികൃകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.  http://bcdd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ സർക്കുലർ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ മേഖല ഓഫീസുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.  കോല്ലം മേഖല ഓഫീസ് – 0474 2914417, എറണാകുളം മേഖല ഓഫീസ് – 0484 2983130, 2429130, പാലക്കാട് മേഖല ഓഫീസ് – 0491 2505663, കോഴിക്കോട് മേഖല ഓഫീസ് – 0495 2377786, 2377796.

\"\"

Follow us on

Related News