പ്ലസ് വൺ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു: ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

Sep 25, 2022 at 1:17 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Lhv0jNPe0Bb5ZwbXmu90iJ

തിരുവനന്തപുരം:ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
2022 ജൂൺ മാസത്തിൽ നടന്ന ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കന്ററി പരീക്ഷയുടെ
പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം, സൂക്ഷ്മപരിശോധന എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ഫലം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗം പോർട്ടലിൽ
(http://dhsekerala.gov.in) ലഭ്യമാണ്.

\"\"


പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/സപ്ലമെന്ററി പരീക്ഷയ്ക്ക് 26/09/2022, 27/09/2022, 28/09/2022 തീയതികളിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ കഴിയും.

\"\"

Follow us on

Related News