സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 192 ഓഫീസർ ഒഴിവുകൾ

Nov 2, 2023 at 12:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 192 ഒഴിവുകൾ. സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫിസർ തസ്തികയിലാണ് നിയമനം. നവംബർ 19വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാം. ഐടി വിഭാഗത്തിൽ 73 ഒഴിവും ക്രെഡിറ്റ് ഓഫിസർ വിഭാഗത്തിൽ 50 ഒഴിവും ലോ ഓഫിസർ വിഭാഗത്തിൽ 15 ഒഴിവുമുണ്ട്. സ്കെയിൽ-1 വിഭാഗത്തിൽ 33 ഒഴിവിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ http://centralbankofindia.co.in ൽ ലഭിക്കും.

Follow us on

Related News