പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

2024ൽ 6 പൊതു അവധികൾ മറ്റു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ

Oct 5, 2023 at 3:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി 2024ൽ 6 പൊതുഅവധികൾ മറ്റു അവധി ദിനങ്ങളിൽ. 2024 മാർച്ച്‌ 31ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈസ്റ്റർ. 2024 ഏപ്രിൽ 14 ഞായറാഴ്ചയാണ് വിഷു. 2024 സെപ്റ്റംബർ 14 രണ്ടാം ശനിയാണ് ഒന്നാം ഓണം. 15ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് തിരുവോണം. 2024 ഒക്ടോബർ 12ന് രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയാണ് മഹാനവമി. ഒക്ടോബർ 13 ന് ഞായാഴ്ചയാണ് വിജയദശമി. ഇത്തരത്തിൽ 6 പൊതു അവധികളാണ് മറ്റു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നത്.

Follow us on

Related News