കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ: സമയം നീട്ടി


തിരുവനന്തപുരം: ഈ മാസം നടത്താനിരുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി മെയ്‌ 23 വരെ നീട്ടിയതായി പരീക്ഷാസെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Share this post

scroll to top