പ്രീ – മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അടക്കമുള്ളവയ്ക്കായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാദവാർഷിക, അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷകളുടെ സ്കോർ മതി

തിരുവനന്തപുരം : ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രീ – മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അടക്കമുള്ളവയ്ക്കായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാദവാർഷിക, അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷകളുടെ സ്കോർ പരിഗണിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് . ഒന്ന് മുതൽ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ വാർഷിക പരീക്ഷ നടക്കാത്തതിനാൽ, പാദവാർഷിക, അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷകൾക്ക് ലഭിച്ച സ്കോറിന്റെ ശരാശരി പരിഗണിച്ച് വാർഷിക സ്കോറും ഗ്രേഡും കണക്കാക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഇത്തരത്തിൽ ശതമാനം കണക്കാക്കി വേണം വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാൻ എന്ന് പൊതു വിദ്യഭ്യാസ അഡിഷണൽ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിന്റെ ശതമാനം കണക്കാക്കി നൽകണമെന്ന് പിന്നാക്ക വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് -19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസുമുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാർഷിക പരീക്ഷകൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല. കുട്ടികളെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാദവാർഷിക പരീക്ഷയുടെയും അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയുടെയും സ്കോറിന്റെ ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നിർണയിക്കണമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Share this post

scroll to top