പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി ചെലവ്: ബാക്കി തുകയും അനുവദിച്ചു

Feb 27, 2024 at 5:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2024 ജനുവരി മാസത്തെ പാചക ചെലവിനത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അനുവദിച്ചു. ഇതിനായി 19,80,89,727 രൂപയാണ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായതെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഈ തുക പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സിംഗിൾ നോഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും MATERIAL COST എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുവദിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർമാർ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്ക് TRANSFER LIMIT ആയി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ അനുവദനീയമായ തുക സ്കൂളുകൾക്ക് EXPENDITURE LIMIT ആയി സെറ്റ് ചെയ്തു നൽകേണ്ടതുമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തുക അടിയന്തിരമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നിർദ്ദേശം പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് നൽകാൻ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരെ ഇതിനാൽ ചുമതലപ്പെടുത്തി. PFMS വഴിയുള്ള ധനവിനിയോഗം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ അശ്രദ്ധമായി നടത്തുന്ന രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വഴി അനുവദിക്കുന്ന തുക സ്വീപ്പ് ഔട്ട് ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഓരോ ഏജൻസിയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് കർശനമായി നൽകേണ്ടതുമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Follow us on

Related News