പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

ഇഗ്നോ അസൈൻമെന്റ് സമർപ്പണം: തീയതി നീട്ടി

Oct 8, 2023 at 8:30 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (IGNOU) 2023 ഡിസംബറിലെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ODL, ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള അസൈൻമെന്റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 2023 ഡിസംബറിലെ ടേം എൻഡ് എക്സാമിനേഷനുള്ള അസൈൻമെന്റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയാണിത്. ODL, ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായി, GOAL, EVBB എന്നിവ 2023 ഒക്ടോബർ 31 വരെ നീട്ടി. ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് IGNOUയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://ignou.ac.in സന്ദർശിക്കുക.

Follow us on

Related News