പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പ്: അപേക്ഷ ഡിസംബർ 31വരെ

Oct 7, 2023 at 7:58 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:രാജ്യത്തെ കോളേജ്, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്‌കോളർഷിപ്പ് സ്‌കീമിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് https://scholarships.gov.in/ വഴി ഡിസംബർ 31വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കേന്ദ്ര ധനസഹായമുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പാണിത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. സെൻട്രൽ സെക്‌ടർ സ്‌കോളർഷിപ്പ് സ്‌കീം പ്രതിവർഷം 82,000 ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ 50% പെൺകുട്ടികൾക്കും ബാക്കി 50% ആൺകുട്ടികൾക്കും നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കില്ല.

Guidelines/FAQ
Open till 31-12-2023 GuidelinesFAQ

സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുക

🔵 ബിരുദം
ബിരുദത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുക 10,000 രൂപ.
5 വർഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്‌സിന്റെ കാര്യത്തിൽ (പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസ്), 4-ഉം 5-ഉം വർഷത്തെ പഠനകാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 20,000 രൂപ നൽകും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ബി.ടെക്., ബി.ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബിരുദതലം വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും.

🔵ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
ബിരുദാനന്തര ബിരുദ തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 20,000 രൂപ നൽകും.

Follow us on

Related News