പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

കേരള കലാമണ്ഡലത്തെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സർവകലാശാലയാക്കി മാറ്റാൻ നടപടി

Oct 6, 2023 at 11:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ചെറുതുരുത്തിയിലെ കേരള കലാമണ്ഡലത്തെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സർവകലാശാലയാക്കി ഉയർത്താനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ കൽപിത സർവകലാശാലായാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം. നിലവിലെ കല്പിത സർവകലാശാലയെ കേരളം മുഴുവൻ അധികാരപരിധിയുള്ള സാംസ്കാരിക സർവകലാശാലയാക്കി ഉയർത്താണ് ശ്രമം. കലാമണ്ഡലം സാംസ്കാരിക സർവകലാശാല എന്ന പേരാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സർവകലാശാല രൂപീകരണത്തിനുള്ള കരടുബിൽ തയാറാക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കല്പിത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പൂർണ സർവകലാശാല പദവിയിൽ എത്തുന്നതോടെ യുജിസിയുടെ ധനസഹായം അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർധിക്കും.

Follow us on

Related News