എംജി പരീക്ഷകൾ മാറ്റി, മറ്റുപരീക്ഷകളും പരീക്ഷാഫലങ്ങളും

Sep 4, 2023 at 4:30 pm

Follow us on

കോട്ടയം:നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്‌സ് ആൻറ് ഡെവലപ്‌മെൻറ് ഇക്കണോമിക്‌സ്(2021 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2019-2020 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി – ജൂൺ 2023) പരീക്ഷയുടെ സെപ്റ്റംബർ ഏഴ്,എട്ട് തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന പ്രോജക്ട് ഇവാല്യുവേഷൻ, കോംപ്രിഹെൻസീവ് വൈവ വോസി പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 11,12 തീയതികളിൽ അതത് കോളജുകളിൽ നടക്കും. ടൈം ടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഇക്കണോമെട്രിക്‌സ്(2021 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2019-2020 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെൻററി – ജൂൺ 2023) പരീക്ഷയുടെ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചു മുതൽ നടത്താനിരുന്ന പ്രോജക്ട് ഇവാല്യുവേഷൻ, കോംപ്രിഹെൻസീവ് വൈവ വോസി പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ 14 വരെ അതത് കോളജുകളിൽ നടക്കും. ടൈം ടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പ്രാക്ടിക്കൽ
നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി ഫിസിക്‌സ്,സ്‌പേസ് സയൻസ്(2021 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2019.2020 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി – ജൂൺ 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും.

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.വോക് വിഷ്വൽ മീഡിയ ആൻറ് ഫിലിം മേക്കിംഗ്(2021 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ – പുതിയ സ്‌കീം – ജൂലൈ 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 13,14,18 തീയതികളിൽ കാലടി ശ്രീ ശങ്കര കോളജിൽ നടക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾ സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ഇംഗ്ലീഷ്(സി.എസ്.എസ് – 2021 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2019,2020 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി – ജൂലൈ 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട്, കോംപ്രിഹെൻസീവ് വൈവ പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 11ന് ആരംഭിക്കും.

പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ഹിന്ദി പി.ജി.സി.എസ്.എസ് – മാർച്ച് 2023(2022 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2020-2021 അഡ്മിഷനുകൾ ഇംപ്രൂവ്‌മെൻറും സപ്ലിമെൻററിയും) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് സെപ്റ്റംബർ 17 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി കെമിസ്ട്രി, എം.എസ്.സി ബോട്ടണി(2022 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2019,2020,2021 അഡ്മിഷനുകൾ ഇംപ്രൂവ്‌മെൻറും സപ്ലിമെൻററിയും-മാർച്ച് 2023), എം.എസ്.സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി(2022 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2020,2021 അഡ്മിഷനുകൾ ഇംപ്രൂവ്‌മെൻറും സപ്ലിമെൻററിയും-മാർച്ച് 2023) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് സെപ്റ്റംബർ 16 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ നടത്തിയ നാലാം വർഷ ബി.എസ്.സി മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്‌നോളജി(പുതിയ സ്‌കീം – 2014 അഡ്മിഷൻ മുതൽ സപ്ലിമെൻററി, 2008 മുതൽ 2013 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ മെഴ്‌സി ചാൻസ്) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള അപേക്ഷകൾ നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് സെപ്റ്റംബർ 17 വരെ പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം.

Follow us on

Related News