എംബിബിഎസ് ക്ലാസുകൾ ഇന്നുമുതൽ

Sep 1, 2023 at 8:00 am

Follow us on

തൃശൂർ: ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ എംബിബിഎസ് ക്ലാസുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. പിജി കോഴ്സുകൾ (എംഡി, എംഎസ്) 5മുതൽ ആരംഭിക്കും.

Follow us on

Related News