വിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി സാധ്യതാപട്ടിക ഉടൻ

Apr 17, 2023 at 7:21 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/ItKIOEhP0Y77RCNQC4zaj3

തിരുവനന്തപുരം:കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 4 തസ്തികകളിലേക്കുള്ള സാധ്യതാപട്ടിക ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വിവിധവകുപ്പുകളിൽ എൽഡി ക്ലാർക്ക് (തമിഴും മലയാളവും അറിയാവുന്നവർ- ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ,മുസ്ലിം), ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ സാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2 (പട്ടികവർഗം),മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2
(പട്ടികജാതി/വർഗം), തൃശൂർ ജില്ല
യിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ
ബൈൻഡർ ഗ്രേഡ് 2(എൽസി/
എഐ) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. തുറമുഖ വകുപ്പിൽ ഓഫിസർ ഇൻ ചാർജ്(ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ) തസ്തികയിലേക്ക്
അഭിമുഖം നടത്തും.

\"\"

Follow us on

Related News