പരീക്ഷ രജിസ്ട്രേഷൻ, ടൈംടേബിൾ, പ്രാക്റ്റിക്കൽ: കേരള സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

Mar 3, 2023 at 4:59 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Ce7kAu5nnHX7LD7X4pg8Xw

തിരുവനന്തപുരം:കേരളസർവകലാശാലയിൽ 2023 ഏപ്രിൽ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് സി.ആർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ബി. എ. ബി.എസ്.സി/ ബി.കോം/ ബി.സി.എ/ ബി.ബി.എ/ ബി.പി.എ/ ബി.എം.എസ് / ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു/ ബി.വോക് മേഴ്സി ചാൻസ് 2017 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. പിഴകൂടാതെ മാർച്ച് 8 വരെയും 150 രൂപ
പിഴയോടുകൂടി മാർച്ച് 13 വരെയും 400 രൂപ പിഴയോടുകൂടി മാർച്ച് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ

ടൈംടേബിൾ
കേരളസർവകലാശാല 2023 മാർച്ച് 9ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ബി.എ റെഗുലർ (2020 സ്കീം – 2021 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി (2020 സ്കീം – 2020 അഡ്മിഷൻ, 2018 സ്കീം – 2018 അഡ്മിഷൻ), മേഴ്സി ചാൻസ് (2008 സ്കീം – 2010 മുതൽ 2013 അഡ്മിഷൻ, 2014 സ്കീം 2014 മുതൽ
2017 അഡ്മിഷൻ പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരംവെബ്സൈറ്റിൽ
റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 മെയ് 31

\"\"

ടൈം ടേബിൾ
കേരളസർവകലാശാല 2023 മാർച്ച് 20ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ വർഷ ബി.എഫ്.എ
(ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്) ഡിഗ്രി മാർച്ച് 2023 പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വിശദ വിവരം
വെബ്സൈറ്റിൽ.

കേരള സർവകലാശാല ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, മാർച്ച് 2023 ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരം വെബ്സൈറ്റിൽ.

\"\"

പ്രാക്ടിക്കൽ
കേരളസർവകലാശാല മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എം.എസ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് (ജനുവരി 2023) ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ മാർച്ച് 20 മുതൽ ആരംഭിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

\"\"

Follow us on

Related News