ജനുവരിയിൽ നടന്ന സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കാം: 18.51 ശതമാനം വിജയം

Mar 1, 2023 at 11:17 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Ce7kAu5nnHX7LD7X4pg8Xw

തിരുവനന്തപുരം:2023 ജനുവരി 22ന് നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം എൽ.ബി.എസിന്റെ http://lbscentre.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ആകെ 21905 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 4054 പേർ വിജയിച്ചു. ആകെ വിജയശതമാനം 18.51 ആണ്. പാസായവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഡയറക്ടർ, എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-33 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷാഫോം മാർച്ച് 10 മുതൽ വെബ് സൈറ്റിൽ (http://lbscentre.kerala.gov.in) ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2560311, 312, 313, 314.

\"\"

Follow us on

Related News