editorial@schoolvartha.com | markeiting@schoolvartha.com
വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഈ വർഷം കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കും: വി.ശിവൻകുട്ടി10,12 പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ്കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വാർത്തകൾ: എം.എസ്.സി പ്രവേശനം, അസൈൻമെന്റ് തീയതി നീട്ടി, ഹാൾടിക്കറ്റ്നോൺ ലീനിയർ എഡിറ്റിങ്, വീഡിയോഗ്രഫി, ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്: സി-ഡിറ്റിൽ വിവിധ കോഴ്സുകൾമീഡിയ അക്കാദമിയിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ ജൂൺ 17വരെപത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് പ്രിന്റിങ് ടെക്നോളജി കോഴ്സുകൾആരോഗ്യ സർവകലാശാല വാർത്തകൾ: ബി.ഡി.എസ് പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ, ബി.എസ്.സി എംഎൽടി പരീക്ഷ, ബിഫാം ടൈം ടേബിൾ, ബി.എസ്.സി ഡയാലിസിസ് ടൈം ടേബിൾകാലിക്കറ്റിൽ പിഎച്ച്ഡി ഒഴിവ്,ലക്ചറര്‍-പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം, പരീക്ഷ, പരീക്ഷാഫലംകാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ പുറത്തിറക്കി:
14555 ബിരുദങ്ങള്‍ക്ക് സെനറ്റ് അംഗീകാരം
എംജി സർവകലാശാല ജൂണിൽ നടത്തുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ

പി.എസ്.സിയുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ഒഴിവുകളിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്വm ഴി  നിയമനം: വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി

Published on : May 26 - 2022 | 8:05 pm

JOIN OUR WHATS APP GROUP https://chat.whatsapp.com/DNHMWETM4tz7rYFJUfBU5c

തിരുവനന്തപുരം: പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ  താത്കാലിക/ദിവസവേതന ഒഴിവുകളും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ അറിയിച്ച് നിയമനം നടത്താൻ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡയറക്ടറുടെ  നിർദേശം.
എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി
എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എം.എ. ജോർജ് ഫ്രാൻസിസ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെയാണ്: 👇🏻

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിലവിലുള്ള യോഗ്യരായ അദ്ധ്യാപക/അനദ്ധ്യാപക തസ്തികകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താത്ക്കാലിക ഒഴിവുകൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അറിയിക്കണം. എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന സാമുദായിക സംവരണക്രമമനുസരിച്ച്
ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നാമനിർദ്ദേശ പട്ടിക ലഭ്യമാക്കി ആയതിൽ നിന്നും താത്ക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആന്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് റൂൾസ് ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ്
എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന KS&SSR Rule 9 ai പ്രകാരമാണ് നടത്തേണ്ടത്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേനയുള്ള താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് 211157 – ലെ SD 229168/57/PD നമ്പർ (സൂചന 2) ഉത്തരവിന്റെ ആറാം (6) ഖണ്ഡികയിൽ എല്ലാ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളും എംപ്ലോയ്മന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിതന്നെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സൂചന (3) ഉത്തരവിൽ പി.എസ്.സി.യുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത എല്ലാത്തരം ഒഴിവുകളും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിതന്നെ നടത്തണമെന്നു വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് സർക്കാർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ പട്ടകജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവരുടെ അവസരങ്ങളും
അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേനയുള്ള നിയമനങ്ങളിൽ പി.എസ്.സി യുടെ മാതൃകയിൽ സംവരണ ക്രമം പാലിക്കുന്നതിനായി 100 പോയിന്റ് ഉള്ള സാമുദായിക സംവരണ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി സൂചന (4) പ്രകാരം തത്വം പാലിച്ചാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്
മുഖേന നിയമനങ്ങൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നാമനിർദേശം ചെയ്തു വരുന്നത്. 👇🏻

1959 -ൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ Compulsory Notification of Vacancies Act (CNV) പ്രകാരം സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ/പൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങൾ/ബോർഡുകൾ/കമ്പനികൾ/കോർപ്പറേഷനുകൾ/സർക്കാർ ഗ്രാന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പി.എസ്.സി യുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തുവരുന്ന എല്ലാത്തരം ഒഴിവുകളും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന CNV Act – ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിർബന്ധമായും അറിയിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പി.എസ്.സി യുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ഒഴിവുകൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്തണമെന്നും ഇതിനു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കുംതലവന്മാർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് മേധാവികളും തലവന്മാരും വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സൂചന (5), (6),(7) പ്രകാരം സർക്കാർ എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി സർക്കുലറുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.👇🏻


മേൽ ഉത്തരവുകളുടെയും
സർക്കുലറുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ അറിയിക്കപ്പെടുന്ന താൽക്കാലികവും/സ്ഥിരവുമായ ഒഴിവുകൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു വരുന്നത്. കേരളത്തിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി 29 ലക്ഷം പേരാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അവരിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗദായകൻ അറിയിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന സാമുദായിക സംവരണ പട്ടിക അനുസരിച്ച് സീനിയോറിറ്റി യോഗ്യത, വയസ്സിളവ്, സംവരണം, മുൻഗണന, മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നാമനിർദ്ദേശ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നൽകുകയും ആയതിൽ നിന്നും  ഇന്റർവ്യൂ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നിയമനം നൽകി വരുന്നുണ്ടെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

0 Comments

Related News