വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ

എംജിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ്

Published on : October 06 - 2021 | 2:06 am

കോട്ടയം: മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സെന്റർ ഫോർ ഓൺലൈൻ എജ്യൂക്കേഷനിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ (കാറ്റഗറി – എ) തസ്തികയിലെ രണ്ട് ഒഴിവുകളിലേക്കും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ (കാറ്റഗറി – ബി) തസ്തികയിലെ ഒരു ഒഴിവിലേക്കും കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. ഇതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ ഏഴ്, വൈകീട്ട് അഞ്ചിനകം [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. എ കാറ്റഗറിയിലെ രണ്ട് ഒഴിവുകളിൽ ഒന്ന് പൊതുവിഭാഗത്തിനുള്ളതും ഒന്ന് ഈഴവ വിഭാഗത്തിനായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. കുറഞ്ഞത് 55 ശതമാനം മാർക്കോടെയുള്ള എം.കോം ബിരുദവും എൻ.ഇ.റ്റി. അല്ലെങ്കിൽ പി.എച്ച്.ഡി. യോഗ്യതയും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അധ്യാപനം, കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ഐ.സി.റ്റി. എനേബിൾഡ് ടീച്ചിംഗ് ആന്റ് ലേണിംഗ് എന്നിവയിലുള്ള മുൻപരിചയം അഭിലഷണീയം.


പൊതുവിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്ററുടെ (കാറ്റഗറി – ബി) ഒരൊഴിവും നിലവിലുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ എം.ബി.എ. ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അധ്യാപനം, കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ഐ.സി.റ്റി. എനേബിൾഡ് ടീച്ചിംഗ് ആന്റ് ലേണിംഗ് എന്നിവയിലുള്ള മുൻ പരിചയം അഭിലഷണീയം. പ്രായം 2021 ജനുവരി ഒന്നിന് 36 വയസ് കവിയരുത്. പട്ടിക, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് അനുവദിക്കും.തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സഞ്ചിത നിരക്കിൽ പ്രതിമാസം 47000 രൂപ വീതം പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾകൂടി അയയ്ക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കരാറടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനം. ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസൽ അപേക്ഷകർ ഹാജരാക്കണം. അപേക്ഷഫോറവും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും http://mgu.ac.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

0 Comments

Related NewsRelated News