വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ
Published on : September 14 - 2021 | 11:48 am


തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ അധ്യാപക രക്ഷകർത്തൃ സമിതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീ-പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് നയരൂപീകരണം നടത്തുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ രൂപീകരിച്ച 12 അംഗ കമ്മിറ്റി മുൻപാകെ അഭിപ്രായങ്ങൾ/ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിവേദനങ്ങൾ/ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 17ന് വൈകുന്നേരം 5 നകം [email protected] ലേക്ക് അയയ്ക്കുകയോ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ എൻ.എസ്. സെക്ഷനിൽ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കാം.


പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാർഥികൾക്ക് യൂണിഫോം അനുവദിക്കുന്നത്, 2012ന് ശേഷം സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാതെ പി.റ്റി.എ നിയമിച്ച അധ്യാപകരെയും ആയമാരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവർക്ക് ഓണറേറിയം നൽകുന്നതും സംബന്ധിച്ച്, പ്രീ-പ്രൈമറി ക്ലാസുകളെ ഹൈടെക്ക് ആക്കുന്നത്, 2012ന് ശേഷം സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീ-പ്രൈമറികളിലെ കുട്ടികളെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്, നിലവിൽ 60 കഴിഞ്ഞ ജീവനക്കാരുടെ സേവനം സംബന്ധിച്ച്, പ്രീ-പ്രൈറി ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് അഭിപ്രായം തേടുന്നത്.

0 Comments

Related News

Common Forms

Common Forms

Related News