ജെഡിസി പരീക്ഷ: 2008-09 സ്‌കീം കാലാവധി നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ നടത്തുന്ന ജെ.ഡി.സി കോഴ്‌സിന്റെ 2008-09 സ്‌കീമിന്റെ (ഓൾഡ് സ്‌കീം) കാലാവധി മെയ്‌ മാസം നടക്കുന്ന ഫൈനൽ പരീക്ഷവരെ നീട്ടാൻ കേന്ദ്ര പരീക്ഷാ ബോർഡ് ഉത്തരവായി. നിലവിൽ ജെഡിസി കോഴ്‌സിന്റെ (2008-09) സ്‌കീം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര പരീക്ഷാ ബോർഡിന് കിട്ടിയ അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാലാവധി നീട്ടാൻ തീരുമാനം ഉണ്ടായത്.

Share this post

scroll to top