ബാർട്ടൺ ഹിൽ സർക്കാർ എൻജിനിയറിങ് കോളജിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം: ബാർട്ടൺ ഹിൽ ഗവ. എൻജിനിയറിങ് കോളജിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിലേക്കായി ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എൻജിനിയറിങ് ബി.ഇ/ ബി.ടെക്, എം.ഇ/ എം.ടെക് എന്നീ ബിരുദ കോഴ്സിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും (പവർ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ ഡ്രൈവ്‌സ്-ൽ എം.ടെക് ബിരുദവും അഭികാമ്യം) അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ 11-ാം തിയതി രാവിലെ 9 ന് കോളജിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഫോൺ: 0471-2300484.

Share this post

scroll to top