ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ

തിരുവന്തപുരം: സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം. ജനുവരി 14 ആണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.keralabiodiversity.org. ഫോൺ:0471-2724740.

Share this post

scroll to top