ഒന്ന് മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ ഡിജിറ്റൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

കേരള സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

Share this post

scroll to top