പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഡിസംബർ 5വരെ

Nov 21, 2023 at 5:00 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡിൽ മാനേജർ തസ്തികയിലെ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 50 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. സ്ഥിരം നിയമനമാണ്. ഡിസംബർ 5വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ നൽകാനും
http://rvnl.org സന്ദർശിക്കുക.

തസ്തികകൾ
🔵മാനേജർ (എസ് ആൻഡ് ടി). 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 9 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. 50,000 രൂപ മുതൽ 1,60,000 രൂപവരെ.
🔵ഡപ്യൂട്ടി മാനേജർ (എസ് ആൻഡ് ടി) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 35 വയസ്. 40,000 രൂപ മുതൽ 1,40,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (എസ് ആൻഡ് ടി) 50ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലി കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, 6 വർഷ പരിചയം. പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. 30,000 രൂപ മുതൽ 1,20,000 രൂപവരെ.


🔵മാനേജർ(സിവിൽ) 50ശതമാനം മാർക്കോടെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 9 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. 50,000 രൂപ മുതൽ 1,60,000 രൂപവരെയാണ് ശമ്പളം.
🔵ഡപ്യൂട്ടി മാനേജർ (സിവിൽ) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. 40,000 രൂപ മുതൽ 1,40,000 രൂപവരെ.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (സിവിൽ). 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 6 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. 30,000 രൂപ മുതൽ 1,20,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.
🔵മാനേജർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ). 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 9 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. 50,000 രൂപ മുതൽ 1,60,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.
🔵ഡപ്യൂട്ടി മാനേജർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം വേണം. 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടാവണം. പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. 40,000 രൂപ മുതൽ 1,40,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 6 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 35 വയസ്. 30,000 രൂപ മുതൽ 1,20,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.

Follow us on

Related News