റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഡിസംബർ 5വരെ

Nov 21, 2023 at 5:00 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡിൽ മാനേജർ തസ്തികയിലെ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 50 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. സ്ഥിരം നിയമനമാണ്. ഡിസംബർ 5വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ നൽകാനും
http://rvnl.org സന്ദർശിക്കുക.

തസ്തികകൾ
🔵മാനേജർ (എസ് ആൻഡ് ടി). 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 9 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. 50,000 രൂപ മുതൽ 1,60,000 രൂപവരെ.
🔵ഡപ്യൂട്ടി മാനേജർ (എസ് ആൻഡ് ടി) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 35 വയസ്. 40,000 രൂപ മുതൽ 1,40,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (എസ് ആൻഡ് ടി) 50ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലി കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, 6 വർഷ പരിചയം. പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. 30,000 രൂപ മുതൽ 1,20,000 രൂപവരെ.


🔵മാനേജർ(സിവിൽ) 50ശതമാനം മാർക്കോടെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 9 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. 50,000 രൂപ മുതൽ 1,60,000 രൂപവരെയാണ് ശമ്പളം.
🔵ഡപ്യൂട്ടി മാനേജർ (സിവിൽ) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. 40,000 രൂപ മുതൽ 1,40,000 രൂപവരെ.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (സിവിൽ). 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 6 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. 30,000 രൂപ മുതൽ 1,20,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.
🔵മാനേജർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ). 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 9 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. 50,000 രൂപ മുതൽ 1,60,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.
🔵ഡപ്യൂട്ടി മാനേജർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം വേണം. 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടാവണം. പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. 40,000 രൂപ മുതൽ 1,40,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 6 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 35 വയസ്. 30,000 രൂപ മുതൽ 1,20,000 രൂപവരെ ശമ്പളം.

Follow us on

Related News