പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉമീദ് പദ്ധതി: സ്കൂളുകളിൽ ഇനി വെൽനെസ് ടീം

Oct 6, 2023 at 12:01 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത തടയാനുള്ള കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉമീദ് (അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, മോട്ടിവേറ്റ്, മാനേജ് എംപതൈസ്, എംപവർ, ഡവലപ്) പദ്ധതി പ്രകാരം ഇനി സ്കൂളുകളിൽ വെൽനെസ് ടീം സജ്ജമാകും. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ആത്മഹത്യാ പ്രവണത തടയാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ കരട് മാർഗരേഖയിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ഓരോ സ്കൂളിലും പ്രിസിപ്പലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽസ്കൂൾ വെൽനെസ് ടീം രൂപീകരിക്കണം.

മാനസിക സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരം ഇവർക്ക് കൈമാറണം. സ്കൂൾ കൗൺസിലർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അധ്യാപകർ എന്നിവർ ടീമിൽ വേണം. കുട്ടികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കണം. പ്രതിദിന കൂട്ടായ്മകൾ, ഓപ്പൺ ഫോറം എന്നിവ ഒരുക്കണം. വിഷാദം, ലൈംഗിക ചൂഷണം മുതലായ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുതൽ കൊടുക്കണം. സ്കൂളുകളും മാതാപിതാക്കളും പൊതുസമൂഹവും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ വർധിപ്പിക്കണം എന്നിങ്ങനെയാണ് കരട് മാർഗ്ഗരേഖയയിൽ പറയുന്നത്.

Follow us on

Related News