കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം, പരീക്ഷാഫലം, അപേക്ഷാതീയതി നീട്ടി

Apr 10, 2023 at 4:19 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/LPdgjR7UuJU02aS9DYdOsL

കണ്ണൂർ: മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ) , നവംബർ 2022 പരീക്ഷകൾക്ക് 17.04.2023 മുതൽ 22.04.2023 വരെ പിഴയില്ലാതെയും 25.04.2023 വരെ പിഴയോടുകൂടിയും അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

പരീക്ഷാഫലം
ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി ടെക് ഡിഗ്രി , സപ്ലിമെന്ററി (പാർട്ട് ടൈം ഉൾപ്പെടെ ) മെയ് 2021 പരീക്ഷാഫലം സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് . മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും .
പുനഃ പരിശോധന , സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ,ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പിനോടൊപ്പം സർവകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 25 .04 .2023.

\"\"

തീയതി നീട്ടി
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (ഏപ്രിൽ 2023) പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ 13.04.2023 വരെയും പിഴയോടു കൂടി 18.04.2023 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം . ഫീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് / അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് സർവകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന അവസാന തീയതി 24.04.2023.

\"\"

Follow us on

Related News