കെ-ടെറ്റ് താൽകാലിക ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കെ-ടെറ്റ് ഡിസംബർ 2020 കാറ്റഗറി ഒന്ന്, രണ്ട് പരീക്ഷകളുടെ താൽകാലിക ഉത്തരസൂചികകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.keralapareekshabhavan.in എന്ന പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Share this post

scroll to top