ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകർ, ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

:

തിരുവനന്തപുരം: 2020-21 ലെ ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍/ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ സമാന തസ്തികകളിലേക്കുളള (39500-83000) സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്.
(നം. ഡി5/4444/2020/ഡിജിഇ തീയതി 15/7/2020)

Share this post

scroll to top