നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ഡിഎഡ്, ഡിഎൽഎഡ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറിയ സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ മുതൽ നടക്കാനിരുന്ന ഡിഎഡ്, ഡിഎൽഎഡ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച തിനാലും വിവിധ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാലുമാണ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റുന്നതെന്ന് പരീക്ഷാഭവൻ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. പുതിയ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും. 6.7.8 തിയ്യതികളിലെ പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിയത്.


Share this post

scroll to top