സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ ജൂലൈ ആദ്യം: കിറ്റിൽ അരി അടക്കം 9 ഇനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം : പ്രീപ്രൈമറി മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ ജൂലൈ ആദ്യവാരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യും. ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലെ അവധി ദിനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള 40 ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യവും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചു.

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മധ്യവേനലവധി കാലത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അലവൻസായി അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങിയ കിറ്റുകളാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിതരണംചെയ്യുക. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 26, 26,763 കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കിറ്റുകൾ ലഭിക്കുക. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് 81.37 കോടി രൂപയാണ്. കേന്ദ്ര ധനസഹായവും ഇതിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ചെറുപയർ, കടല, തുവരപ്പരിപ്പ്, പഞ്ചസാര കറിപൗഡറുകൾ, ഉപ്പ് തുടങ്ങി 9 ഇനങ്ങളാണ് കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രീ പ്രൈമറി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് 1.2 കിലോഗ്രാം അരിയും 261.03 രൂപയുടെ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങിയ കിറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുക. 4 കിലോ അരി അരിയും 261.03 രൂപയുടെ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ആണ് പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പർ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിന് 6കിലോ അരിയും 391.20 രൂപയുടെ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ആണ് നൽകുക. സപ്ലൈകോ മുഖാന്തരം ലഭ്യമാകുന്ന ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ സ്കൂൾ ഉച്ച ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി, പിടിഎ, എസ്എംസി എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യണം. വിതരണം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് സ്കൂൾ അധികൃതർ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

Share this post

scroll to top