ഓൺലൈൻ പഠന പദ്ധതിയായ ‘വൈറ്റ് ബോർഡി’ന് തുടക്കമായി

തിരുവനന്തപുരം : ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ പഠന പദ്ധതിയായ ‘വൈറ്റ് ബോർഡി’ന് തുടക്കമായി. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Share this post

scroll to top