സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വായ്പയുടെയും പിഎഫിന്റെയും തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം

Share this post

scroll to top