വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ
Published on : April 10 - 2020 | 4:42 pm

ഴിവുകാലത്ത് പാഴ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കാര വസ്തുക്കളും പേപ്പർ ഉല്പന്നങ്ങളും നിർമിക്കുകയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ പി. പി.റിയ. പേപ്പർ ഫയലുകളും തുണി സഞ്ചികളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

0 Comments

Related News

Common Forms

Common Forms

Related News