തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപക- അനധ്യാപക ജീവനക്കാരെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം: തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപക- അനധ്യാപക ജീവനക്കാരെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങി. ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് School Vartha മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം. Our Mobile App https://play.google.com/store/apps/details?id=in.teqso.schoolvartha

Share this post

scroll to top