മാണിയംകാട് ജിഎൽപി സ്കൂളിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ

കുറ്റിപ്പുറം: മാണിയംകാട് ഗവ.എൽ.പി. സ്ക്കൂളിൽ ഒരു എൽ.പി.എസ്.ടി തസ്തികയും , ജൂനിയർ അറബിക് തസ്തികയുടെയും ഒഴിവുണ്ട്. ഒക്ടേബർ 4ന് രാവിലെ 11ന് സ്കൂളിൽ അഭിമുഖം നടത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പകർപ്പും സഹിതം ഹാജരാകണം.

Share this post

scroll to top