കേരളത്തിൽ ബിഫാം സീറ്റുകൾ ഒഴിവ്: സ്പോട്ട് അഡ്‌മിഷൻ

Nov 2, 2023 at 7:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ ഫാർമസി (ബി.ഫാം) കോഴ്സിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നടന്ന കേന്ദ്രീകൃത ഓൺലൈൻ അലോട്ട്‌മെന്റുകൾക്ക് ശേഷവും സർക്കാർ ഫാർമസി കോളജുകളിലും സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. ഇതിൽ സർക്കാർ ഫാർമസി കോളജുകളിലെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ മുഖേനയും സ്വാശ്രയ ഫാർമസി കോളജുകളിലെ ഒഴിവുകൾ അതത് കോളജുകൾ മുഖേനയും നികത്തും. പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബി.ഫാം 2023 റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുളളവരിൽ സർക്കാർ ഫാർമസി കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യസ ഡയറക്ടറേയും സ്വാശ്രയ ഫാർമസി കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതത് കോളജുമായും ബന്ധപ്പെടണം. ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ http://cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ : 0471 2525300.

Follow us on

Related News