എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ഡവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിയിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

Sep 1, 2023 at 6:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ഡവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. നിലവിൽ 100 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് വിജ്ഞാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 4, 7, 11, 14 തീയ്യതികളിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണം. ബി ഇ/ബിടെക്/ എം. ഇ/ എം ടെ ക് / എം എസ്‌ സി തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവർക്കും 28 വയസ് തികഞ്ഞവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. മെക്കാനിക്കൽ , പ്രാഡക്ഷൻ, മെററലർജിക്കൽ , മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്, എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എയ്റോസ്പേസ്, സിവിൽ കംമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ തുടങ്ങിയ നൂറോളം ഒഴിവുകളിലേക്കായാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://ada.gov.in സന്ദർശിക്കുക.

Follow us on

Related News