ഗവ. നഴ്സിങ്‌ കോളജിൽ ജൂനിയർ ലക്ചറർ നിയമനം

Aug 24, 2023 at 4:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ഗവൺമെന്റ് നഴ്‌സിങ് കോളജിൽ ജൂനിയർ ലക്ചററുടെ രണ്ട് ഒഴിവിൽ വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. പ്രതിമാസം 25000 രൂപയാണ് സ്റ്റൈപന്റ്. എം.എസ്‌സി നഴ്‌സിംഗും കെ.എൻ.എം.സി രജിസ്‌ട്രേഷനും ഉണ്ടാവണം. ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിശദമായ ബയോഡേറ്റയും യോഗ്യത, വയസ്, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി 26 ന് രാവിലെ 10 ന് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് നഴ്‌സിംഗ് കോളജിൽ നേരിട്ടെത്തണം.

Follow us on

Related News