എച്ച്ഡിസി ആൻഡ് ബിഎം കോഴ്സ്: അന്തിമലിസ്റ്റ് വന്നു

Aug 16, 2023 at 5:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ പരിശീലന കോളേജുകളിൽ 2023-24 വർഷത്തെ എച്ച്ഡിസി ആൻഡ് ബിഎം കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അന്തിമലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റ് http://scu.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച സഹകരണ പരിശീലന കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

Follow us on

Related News