കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം, പ്രായോഗിക/പ്രോജക്ട്/വൈവ പരീക്ഷ

May 24, 2023 at 11:45 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/DRpNCoPl6UWGt1uknNk9db

കണ്ണൂർ: നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി കോസ്റ്റ്യൂം ആന്‍ഡ് ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് (റഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്‍ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്),ഏപ്രില്‍ 2023 ന്‍റെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷ 2023 ജൂണ്‍ 05, 06, 07 എന്നീ തീയതികളിലായി കോളേജ് ഫോര്‍ കോസ്റ്റ്യൂം ആന്‍ഡ് ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ്, തോട്ടടയില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ് .

\"\"

അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി കോസ്റ്റ്യൂം ആന്‍ഡ് ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് (റഗുലര്‍), നവംബര്‍ 2022 ന്‍റെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷ 2023 മെയ് 31, ജൂണ്‍ 02, 03 തീയതികളിലായി കോളേജ് ഫോര്‍ കോസ്റ്റ്യൂം ആന്‍ഡ് ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ്, തോട്ടടയില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ് .

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ. ഗവേണന്‍സ് ആന്‍ഡ് പൊളിറ്റിക്സ് (ഏപ്രില്‍ 2023)പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ പ്രൊജക്ട്/ വൈവ പരീക്ഷ 2023 ജൂണ്‍ 12, 13 എന്നീ തീയതികളിലായും നാലാംസെമസ്റ്റർ എ.ടി.ടി.എം.ന്‍റെ പ്രായോഗിക/പ്രോജക്ട്/ വൈവ ജൂണ്‍ 12, 13, 14 എന്നീ തീയതികളിലായും അതാതു കോളേജുകളിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.
ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെടുക

\"\"

പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം
ജൂലൈ 12 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെയും സെന്ററുകളിലെയും രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം സി എ (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി /ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ) മെയ് 2023 പരീക്ഷകൾക്ക് മെയ് 26 മുതൽ 31 വരെ പിഴയില്ലാതെയും ജൂൺ 2 വരെ പിഴയോടുകൂടിയും അപേക്ഷിക്കാം

02 .08 .2023ന് ആരംഭിക്കുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റർ എം സി എ (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി /ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് – ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഉൾപ്പെടെ ) മെയ് 2023 പരീക്ഷകൾക്ക് ജൂൺ 2 മുതൽ 07 വരെ പിഴയില്ലാതെയും ജൂൺ 9 വരെ പിഴയോടു കൂടിയും അപേക്ഷിക്കാം.
പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്

\"\"

Follow us on

Related News