വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ

എംടെക് പ്രവേശനം: അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടി

Published on : October 01 - 2021 | 2:16 am

തിരുവനന്തപുരം: സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കഴിലുള്ള കോളജുകളിൽ എം.ടെക് പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 5വരെ നീട്ടി. പ്രവേശന പ്രോസ്പക്ടസും മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും http://admissions.dtekerala.gov.in, http://dtekerala.gov.in എന്നീ സെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പൊതുവിഭാഗത്തിലെ അപേക്ഷകൾക്ക് 500 രൂപയും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ അപേക്ഷകൾക്ക് 200 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. ഓൺലൈനായും (ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/യുപിഐ പേയ്മെന്റ്, ക്രെഡിറ്റ്-ഡെബിറ്റ് കാർഡ്) ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

Home

0 Comments

Related NewsRelated News