പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

ജൻശിക്ഷൺ സൻസ്ഥാനിൽ കരാർ നിയമനം

Sep 5, 2021 at 11:57 pm

Follow us on

തൃശൂർ: കേന്ദ്ര തൊഴിൽ സംരംഭകത്വ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൃശൂർ
ജൻശിക്ഷൺ സൻസ്ഥാനിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ഫീൽഡ്സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു.
ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടർ
പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും
സാക്ഷരത,തൊഴിൽ പരിശീലന രംഗത്തും ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്‌ ആയി പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതിയ അപേക്ഷയും ഈരംഗത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം തെളിയിക്കുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം ഡയറക്ടർ, ജൻ ശിക്ഷൺ സൻസ്ഥാൻ, ചന്തപ്പുര, കൊടുങ്ങല്ലൂർ പി ഒ, തൃശൂർ എന്ന വിലാസത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 10 ന് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കണം.

jsskdr@gmail.com

Follow us on

Related News