ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷനിൽ കരാർ നിയമനം: ഫെബ്രുവരി 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷനിൽ സംയോജിത വികസന പദ്ധതിയിലേയ്ക്ക് ഫീൽഡ് കൺസൾട്ടന്ർ, ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻർ പ്രൊജക്ട് തസ്തികകളിൽ കരാർ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബി.എസ്‌സിയുളളവരെ ഫീൽഡ് കൺസൾട്ടന്റായും, വി.എച്ച്.എസ്.സിയുളളവരെ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റായും നിയമിക്കും. പ്രതിമാസ വേതനം, 27,000 രൂപ ഫീൽഡ് കൺസൾട്ടറിനും, 21,000 രൂപ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റിനുമാണ്. പ്രായപരിധി 40 വയസ്സ്. നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർ സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. നിലവിൽ കാസർഗോഡ്, മലപ്പുറം, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. ഈ മാസം എട്ട് വരെ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ടോ തപാൽ, ഇ-മെയിൽ മുഖേനയോ അപേക്ഷിക്കാം. വിലാസം: സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ-കേരള, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി. ഒ തിരുവനന്തപുരം 34. ഇ- മെയിൽ: infoshmkerala@gmail.com. ഫോൺ: 0471 2330856, 2330857.

Share this post

scroll to top