ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡിയുടെ സൗജന്യ കോഴ്സുകൾ: ഡിസംബർ 30വരെ സമയം

തിരുവനന്തപുരം: ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡിയുടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൗജന്യ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ihrd.ac.inmfsekm.ihrd.ac.inihrdrcekm.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി ഡിസംബർ 30.

Share this post

scroll to top