ഡിസംബറിൽ നടത്തുന്ന ടിടിസി പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനമായി


തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷാഭവൻ ഡിസംബറിൽ നടത്തുന്ന ടിടിസി (പ്രൈവറ്റ്-നാലാം അവസരം) പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. വിജ്ഞാപനം www.keralapareekshabhavan.in ൽ ലഭിക്കും. പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറ്റിൽ ഡിസംബർ ഏഴ് വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Share this post

scroll to top